ເຄື່ອງປ່ຽນ ສໂຕນ ເປັນ ກີໂລກຣາມ

ປ່ຽນແປງ ສໂຕນ - ກີໂລກຣາມ

ສໂຕນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ກີໂລກຣາມ ເປັນ ສໂຕນ ປ່ຽນ ສໂຕນ (st) ເປັນ (kg) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ສໂຕນ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ສໂຕນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (kg)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ສໂຕນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ສໂຕນ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ສໂຕນ*6.35

2 ສໂຕນ ໃນ ກີໂລກຣາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 12,7006 ກີໂລກຣາມ (2st = 12.701kg)

5 ສໂຕນ ໃນ ກີໂລກຣາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 31,7515 ກີໂລກຣາມ (5st = 31.751kg)

10 ສໂຕນ ໃນ ກີໂລກຣາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 63,5030 ກີໂລກຣາມ (10st = 63.503kg)

20 ສໂຕນ ໃນ ກີໂລກຣາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 127,0059 ກີໂລກຣາມ (20st = 127.006kg)

100 ສໂຕນ ໃນ ກີໂລກຣາມ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 635,0295 ກີໂລກຣາມ (100st = 635.03kg)