ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຕນ ເປັນ ອອນຊ໌

ປ່ຽນແປງ ໂຕນ - ອອນຊ໌

ໂຕນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ອອນຊ໌ ເປັນ ໂຕນ ປ່ຽນ ໂຕນ (t) ເປັນ (oz) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂຕນ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂຕນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (oz)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂຕນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໂຕນ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ໂຕນ*35273.998

0.00 ໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 71 ອອນຊ໌ (0.002t = 70.548oz)

0.01 ໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 176 ອອນຊ໌ (0.005t = 176.37oz)

0.01 ໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 353 ອອນຊ໌ (0.01t = 352.74oz)

0.02 ໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 705 ອອນຊ໌ (0.02t = 705.48oz)

0.10 ໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 3.527 ອອນຊ໌ (0.1t = 3527.4oz)