ເຄື່ອງປ່ຽນ ສໂຕນ ເປັນ ອອນຊ໌

ປ່ຽນແປງ ສໂຕນ - ອອນຊ໌

ສໂຕນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ອອນຊ໌ ເປັນ ສໂຕນ ປ່ຽນ ສໂຕນ (st) ເປັນ (oz) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ສໂຕນ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ສໂຕນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (oz)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ສໂຕນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ສໂຕນ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ສໂຕນ*224

0.02 ສໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 4 ອອນຊ໌ (0.02st = 4.48oz)

0.05 ສໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,05 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 11 ອອນຊ໌ (0.05st = 11.2oz)

0.10 ສໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 22 ອອນຊ໌ (0.1st = 22.4oz)

0.20 ສໂຕນ ໃນ ອອນຊ໌ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 45 ອອນຊ໌ (0.2st = 44.8oz)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ສໂຕນ en ອອນຊ໌?

1 ສໂຕນ ເທົ່າກັບ 224.0003 ອອນຊ໌ (1st = 224oz)