ເຄື່ອງປ່ຽນ ວັນ ເປັນ ນາທີ

ປ່ຽນແປງ ວັນ - ນາທີ

ວັນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ນາທີ ເປັນ ວັນ ປ່ຽນ ວັນ (d) ເປັນ (min) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ວັນ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ວັນ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (min)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ວັນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ວັນ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ວັນ*1440

0.00 ວັນ ໃນ ນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ວັນ ເທົ່າກັບ 3 ນາທີ (0.002d = 2.88min)

0.01 ວັນ ໃນ ນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ວັນ ເທົ່າກັບ 7 ນາທີ (0.005d = 7.2min)

0.01 ວັນ ໃນ ນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ວັນ ເທົ່າກັບ 14 ນາທີ (0.01d = 14.4min)

0.02 ວັນ ໃນ ນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ວັນ ເທົ່າກັບ 29 ນາທີ (0.02d = 28.8min)

0.10 ວັນ ໃນ ນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ວັນ ເທົ່າກັບ 144 ນາທີ (0.1d = 144min)