ເຄື່ອງປ່ຽນ ທົດສະວັດ ເປັນ ເດືອນ

ປ່ຽນແປງ ທົດສະວັດ - ເດືອນ

ທົດສະວັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດືອນ ເປັນ ທົດສະວັດ ປ່ຽນ ທົດສະວັດ (dec) ເປັນ (mo) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ທົດສະວັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ທົດສະວັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (mo)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ທົດສະວັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ທົດສະວັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ທົດສະວັດ*119.92

0.02 ທົດສະວັດ ໃນ ເດືອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 2 ເດືອນ (0.02dec = 2.398mo)

0.05 ທົດສະວັດ ໃນ ເດືອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,05 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 6 ເດືອນ (0.05dec = 5.996mo)

0.10 ທົດສະວັດ ໃນ ເດືອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 12 ເດືອນ (0.1dec = 11.992mo)

0.20 ທົດສະວັດ ໃນ ເດືອນ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,20 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 24 ເດືອນ (0.2dec = 23.984mo)

ມີຈຳນວນເທົ່າໃດເປັນ 1 ທົດສະວັດ en ເດືອນ?

1 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 119.9203 ເດືອນ (1dec = 119.92mo)