ເຄື່ອງປ່ຽນ ທົດສະວັດ ເປັນ ວິນາທີ

ປ່ຽນແປງ ທົດສະວັດ - ວິນາທີ

ທົດສະວັດ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ວິນາທີ ເປັນ ທົດສະວັດ ປ່ຽນ ທົດສະວັດ (dec) ເປັນ (s) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ທົດສະວັດ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ທົດສະວັດ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (s)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ທົດສະວັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ທົດສະວັດ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ທົດສະວັດ*315359999.839

0.00 ທົດສະວັດ ໃນ ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 630.720 ວິນາທີ (0.002dec = 630720s)

0.01 ທົດສະວັດ ໃນ ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 1.576.800 ວິນາທີ (0.005dec = 1576799.999s)

0.01 ທົດສະວັດ ໃນ ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 3.153.600 ວິນາທີ (0.01dec = 3153599.998s)

0.02 ທົດສະວັດ ໃນ ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 6.307.200 ວິນາທີ (0.02dec = 6307199.997s)

0.10 ທົດສະວັດ ໃນ ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ທົດສະວັດ ເທົ່າກັບ 31.536.000 ວິນາທີ (0.1dec = 31535999.984s)