ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ

ປ່ຽນແປງ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ - ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ

ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (mph) ເປັນ (fts) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (fts)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ*1.467

2 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

2 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 2,9333 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (2mph = 2.933fts)

5 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

5 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 7,3333 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (5mph = 7.333fts)

10 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

10 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 14,6667 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (10mph = 14.667fts)

20 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 29,3333 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (20mph = 29.333fts)

100 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນ ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 146,6666 ຟີຕຕໍ່ວິນາທີ (100mph = 146.667fts)