ເຄື່ອງປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ປ່ຽນແປງ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ

ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ
ປ່ຽນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ mph ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ mph ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໄມລຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.