ເຄື່ອງປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ

ປ່ຽນແປງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ - ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ

ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ ເປັນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ (psi) ເປັນ (at) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (at)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ*0.070306957963909

20 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

20 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 1,4061 ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ (20psi = 1.406at)

50 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

50 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 3,5153 ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ (50psi = 3.515at)

100 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

100 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 7,0307 ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ (100psi = 7.031at)

200 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

200 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 14,0614 ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ (200psi = 14.061at)

1000 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

1.000 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 70,3070 ບັນຍາກາດທາງເຕັກນິກ (1000psi = 70.307at)