ເຄື່ອງປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ ປາສກາລ

ປ່ຽນແປງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ - ປາສກາລ

ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ
ເຄື່ອງປ່ຽນ ປາສກາລ ເປັນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ (psi) ເປັນ (Pa) ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ) ແລະ ຄລິກ “່ປ່ຽນ” ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນເປັນ (Pa)

ການປ່ຽນລະຫວ່າງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ແລະ ແມ່ນຫຍັງ

ເພື່ອຮູ້ການປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເປັນ , ທ່ານສາມາດໃຊ້ສູດງ່າຍນີ້ = ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ*6894.757

0.00 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ປາສກາລ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,00 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 14 ປາສກາລ (0.002psi = 13.79Pa)

0.01 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ປາສກາລ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 34 ປາສກາລ (0.005psi = 34.474Pa)

0.01 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ປາສກາລ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,01 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 69 ປາສກາລ (0.01psi = 68.948Pa)

0.02 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ປາສກາລ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,02 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 138 ປາສກາລ (0.02psi = 137.895Pa)

0.10 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ໃນ ປາສກາລ ມີຫລາຍເທົ່າໃດ?

0,10 ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເທົ່າກັບ 689 ປາສກາລ (0.1psi = 689.476Pa)