ເຄື່ອງປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ

ປ່ຽນແປງ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ

ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ
ປ່ຽນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ psi ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ psi ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ປອນຕໍ່ຕາລາງນີ້ວ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.