ເຄື່ອງປ່ຽນ ເປໂຊກຸຍບາ

ປ່ຽນແປງ ເປໂຊກຸຍບາ

ເປໂຊກຸຍບາ
ປ່ຽນ ເປໂຊກຸຍບາ CUP ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເປໂຊກຸຍບາ CUP ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເປໂຊກຸຍບາ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.