ເຄື່ອງປ່ຽນ ຟຸດກຳລັງສາມ

ປ່ຽນແປງ ຟຸດກຳລັງສາມ

ຟຸດກຳລັງສາມ
ປ່ຽນ ຟຸດກຳລັງສາມ ft3 ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຟຸດກຳລັງສາມ ft3 ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຟຸດກຳລັງສາມ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.