ເຄື່ອງປ່ຽນ ເດຊີແມັດກ້ອນ

ປ່ຽນແປງ ເດຊີແມັດກ້ອນ

ເດຊີແມັດກ້ອນ
ປ່ຽນ ເດຊີແມັດກ້ອນ dam3 ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເດຊີແມັດກ້ອນ dam3 ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເດຊີແມັດກ້ອນ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.