ເຄື່ອງປ່ຽນ ມິິລິແມັດ

ປ່ຽນແປງ ມິິລິແມັດ

ມິິລິແມັດ
ປ່ຽນ ມິິລິແມັດ mm ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ມິິລິແມັດ mm ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ມິິລິແມັດ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.