ເຄື່ອງປ່ຽນ ເຮກໂຕແມັດ

ປ່ຽນແປງ ເຮກໂຕແມັດ

ເຮກໂຕແມັດ
ປ່ຽນ ເຮກໂຕແມັດ hm ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ເຮກໂຕແມັດ hm ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ເຮກໂຕແມັດ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.