ເຄື່ອງປ່ຽນ ບາດ ໄທ

ປ່ຽນແປງ ບາດ ໄທ

ບາດ ໄທ
ປ່ຽນ ບາດ ໄທ THB ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ບາດ ໄທ THB ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ບາດ ໄທ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.