ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂຄຣນນອກແວ

ປ່ຽນແປງ ໂຄຣນນອກແວ

ໂຄຣນນອກແວ
ປ່ຽນ ໂຄຣນນອກແວ NOK ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂຄຣນນອກແວ NOK ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂຄຣນນອກແວ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.