ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂດລາຮົງກົງ

ປ່ຽນແປງ ໂດລາຮົງກົງ

ໂດລາຮົງກົງ
ປ່ຽນ ໂດລາຮົງກົງ HKD ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂດລາຮົງກົງ HKD ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂດລາຮົງກົງ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.