ເຄື່ອງປ່ຽນ ໂດລາອົດສະຕາລີ

ປ່ຽນແປງ ໂດລາອົດສະຕາລີ

ໂດລາອົດສະຕາລີ
ປ່ຽນ ໂດລາອົດສະຕາລີ AUD ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ໂດລາອົດສະຕາລີ AUD ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ໂດລາອົດສະຕາລີ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.