ເຄື່ອງປ່ຽນ ຕາລາງໄມລ໌

ປ່ຽນແປງ ຕາລາງໄມລ໌

ຕາລາງໄມລ໌
ປ່ຽນ ຕາລາງໄມລ໌ mi2 ເປັນການວັດແທກອື່ນໃດໜຶ່ງຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືອອນລາຍນ໌ນີ້.

ເຄື່ອງປ່ຽນຈາກ ຕາລາງໄມລ໌ mi2 ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນງ່າຍຫຼາຍໃນການໃຊ້. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງຂຽນຈຳນວນທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນ (ສະແດງອອກໃນ ຕາລາງໄມລ໌ ເພື່ອປ່ຽນເປັນການວັດແທກອື່ນໆໃດໜຶ່ງ.